نقش قسامه در اثبات جرم از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران و افغانستان
112 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: جامعه المصطفی العالمیه
نام استاد/نام دانشجو : سید محمد حسن محمدی
موضوع این اثر، نقش قسامه در اثبات قتل و. .. از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران و افغانستان است. در ابتداء به بیان مفاهیم واژه‌های کلیدی مانند: قسامه، لوث، قتل، فقه و حقوق و اطلاقات برخی از واژه‌ها و سیر تاریخی قسامه اشاره شده است. دلایل مشروعیت قسامه از دیدگاه امامیه و اهل سنت و مبدأ تشریع و شبهات مشروعیت قسامه و رد شبهات و شرایط اجرای قسامه نزد امامیه و مذهب حنفی بررسی گردیده است. در ضمن نقش لوث در اجرای قسامه، مصادیق و موارد لوث و کیفیت اجرای قسامه بررسی شده است. سپس به ویژگی‌های‌ قسامه، قلمرو و کاربرد آن و همچنین اهمیت و اعتبار قسامه و جهت گیری‌های‌ فقهای امامیه در کمیت قسامه و دلایل اعتبار آن و اینکه چگونه می‌شود با کمتر از پنجاه مرد قسامه در مورد قتل عمد، متهم را با پنجاه سوگند و لو اینکه سوگند یاد کننده به عنوان ولی دم تنها باشد قصاص کرد؛ در حالی که مدلول روایات ظهور در قسامه پنجاه مرد دارد، مورد نقد و نظر قرار گرفته است. بالاخره قانون قسامه در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و افغانستان مقایسه گردیده، تفاوت‌های‌ اجرایی و کیفیت اجرای قسامه در دو نظام حقوقی ایران و افغانستان بیان شده است.کلید واژه ها: بینه، اقرار، امارات، لوث، حاکم، مدعی، مدعی‌علیه، علم، ظن، قتل، جنایت، قصاص و دیه.