بررسي فقهي و حقوقي شرط وجه التزام در قراردادها
71 بازدید
مقطع: لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: دانشگاه پيام نور واحد قم
نام استاد/نام دانشجو : م. وجداني وحيد
استاد راهنما: دكتر حسن مبيني استاد مشاور: دكتر سيد جواد موسوي زاده در اين نوشتار به شناسايي تفصيلي مباني مشروعيت و لزوم شرط وجه التزام،استثنائات و موارد نافي اين لزوم، به صورت تطبيقي در فقه و حقوق ايران و با بهره گيري از منابع دست اول فقهي و حقوقي پرداخته شده است. سوال اساسي تحقيق اين است كه آيا گنجاندن شرط وجه التزام در ضمن قراردادها از نظر فقهي و حقوقي جايز و لازم الاتباع است؟ در اين زمينه به بررسي قواعد فقهي و اصول عقلي پرداخته‌ايم، در مطالعه حاضر نكات ذيل بدست آمده است. قاعده اصاله الزوم، المؤمنون عند شروطهم، اصل صحت، اصل تسليط و بيع العربون در فقه، و قانون و اصل حاكميت اراده ، لزوم جبران خسارت متضرر بي تقصير در حقوق از قواعد اثبات كننده مشروعيت و لزوم اين شرط مي‌باشد. پس اگر در قراردادي در خصوص تضمين اجراي آن وجه التزامي قرار دهند، طرفين ملزم به پرداخت آن هستند مگر در مواردي كه به دليل فرس ماژور، يا بر اساس قاعده عسر و حرج، لاضرر ، غرر و انحلال قرارداد امكان وفاي به عهد نباشد. كليدواژه‌: فقه، حقوق، شرط، وجه التزام، قرارداد، خسارت.