مسابقات و آزمون آنلاین انجمن علمی پژوهشی فقه قضایی
73 بازدید
نقش: پژوهشگر
نوع : سایت
عنوان فعالیت مدیریت و طراح
زبان : فارسی
این پایگاه با توجه ضرورت قضاوت و حقوق در جامعه قصد دارد آزمونها و مسابقات آنلاین برگزار کند.