پایگاه اطلاع رسانی انجمن علمی پژوهشی فقه عبادی
54 بازدید
محل ارائه: پایگاه اطلاع رسانی انجمن علمی پژوهشی فقه عبادی
نقش: پژوهشگر
تاریخ نشر : 1390
نوع : سایت
عنوان فعالیت طراح و مدیریت
زبان : فارسی
این سایت با توجه به رشته فقه عبادی جامعه المصطفی العالمیه جهت اطلاع رسانی راه اندازی شده است .
آدرس اینترنتی