هفت روش درمانی در طب اسلامی
70 بازدید
محل نشر: مجله موعود ،شماره 110 ،سال چهاردهم ،فروردین 1389
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
تغذیه درمانی و نگاه به نوع تغذیه، اساس و اصل تمام مکاتب پزشکی جهان، از جمله مکتب پزشکی جامع اسلامی است. این بحث در طبّ جامع اسلامی از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است که به بحث «اطعمه و اشربه» معروف است. بحث «اطعمه و اشربه» توجه خاصی به نوع، کیفیت و زمان مصرف غذا دارد.